ماموپلاستی چیست؟

ماموپلاستی به گروهی ازاعمال جراحی اطلاق میشود که به منظور کوچک ویا بزرگ کردن سینه های خانمها انجام میگیرد.

ماموپلاستی کاهشی

ماموپلاستی کاهشی به منظور کم کردن حجم واندازه سینه ها که باعث مشکلات مختلف جسمی همچون درد شانه‌وگردن ودرد اندامهای فوقانی ومشکلات پوستی ناشی عرق سوز شدن پوست ناحیه زیرسینه ومشکلات متعدد روحی وارتباطات اجتماعی میشوند ، انجام میگیرد .ماموپلاستی کاهشی باحذف بخشهایی ازنسوج چربی وپوست نواحی خاصی ازسینه ها به منظور قابل تحمل شدن سینه به اضافه زیبانمودن نمای سینه انجام میگیرد .

ماموپلاستی افزایشی

ماموپلاستی افزاینده ، معمولا درموارد کوچکی سینه وبانصب ایمپلانت ویا به عبارتی پروتز سینه انجام میشود.