مقیاس میزان افتادگی سینه ها

اگرخطی افقی ازچین زیرسینه ها وبه موازات زمین کشیده شود .

سینه نرمال ویا طبیعی : 

اگر نیپل وآرئول ( نوک سینه ودایره رنگی اطرافش ) دربالای چین زیر سینه ها قرارگیرد .

افتادگی خفیف سینه ها:

اگر نیپل وآرئول(نوک سینه ودایره رنگی اطرافش ) هم سطح چین زیرسینه هاقرارگیرد .

افتادگی متوسط سینه ها:

اگر نیپل وآرئول(نوک سینه ودایره رنگی اطرافش ) بین یک تا ۳ سانتیمتر پایین تر ازچین قرارگیرد .

افتادگی شدید سینه ها:

اگر نیپل وآرئول(نوک سینه ودایره رنگی اطرافش ) بیش از ۳ سانتیمتر پایین تراز چین زیر سینه ها قرارگیرد .