عومل‌مختلف مؤثر در افتادگی سینه ها:

۱- ازبین رفتن انعطاف پذیری پوست ناشی ازافزایش سن 

۲-افزایش وکاهش وزنهای ناگهانی و زیاد 

۳-سیگارکشیدن با مکانیسم تشدید ازبین رفتن بافت های کلاژنی 

۴-عوامل ارثی ویا ژنتیک 

۵-شیردادن فرزندان بامکانیسم ایجاد چروکیدگی سلول های چربی پستان بعداز دوران شیردهی 

۶- عدم استفاده از سوتین مناسب درهرشرایطی ، حتی دوران شیردهی