لیپوست چیست؟

لیپوست نسل جدیدی از دستگاه های پیشرفته لیپوساکشن به شمار می رود که تمام مزایای استفاده از بادی جت ولیپوماتیک را دارد ،با این تفاوت که از دستگاه بادی جت قدرت بیشتری داشته وباظرافت بسیار زیادتری نسبت به لیپوماتیک درحذف وخارج کردن نسوج چربی اضافی درنواحی مختلف بدن کارایی دارد . این سیستم ساخت کمپانی مولرآلمان میباشد ودرمقایسه باسیستم هایی که تاکنون برای پیکرتراشی مورد استفاده قرارگرفته موفق ترمیباشد وتاکنون هیچ گونه عارضه دراستفاده ازاین سیستم درمرکز جراحی شفادربیماران دیده نشده.